محاسبه وزنی هر شاخه میلگرد
جدول وزنی میلگرد
وزن میلگردوزن شاخه 12متری
(kg)
سایز میلگرد
(mm)
6 8
7.8 10
11 12
15 14
20 16
25 18
30 20
37 22
47 25
58 28
66 30
75 32
85 34
95 36
106 38
118 40

جدول وزنی نبشی

وزن نبشی 6متری و 12متری
وزن شاخه 12 متری (kg) وزن شاخه 6 متری (kg) سایز نبشی (cm)
18 9 3
28 14 4
44 22 5
64 32 6
112 56 8
180 90 10
240 120 12
380 190 15


جدول وزنی ناودانی

وزن ناودانی 6 متریوزن شاخه 6متری (kg) سایز ناودانی (cm)
30 6
43 8
53 10
63 12
75 14
85 16
97 18
113 20
133 22
144 24


 

وزن ناودانی 12 متریوزن شاخه سنگین (kg) وزن شاخه سبک (kg) سایز ناودانی (cm)
67 54 5
85 73 6.5
104 84 8
123 100 10
160 140 12
195 155 14
225 170 16
265 225 18
305   20
353   22
405   24
455   26
502   28
555   30
  420 40
     
وزن ناودانی 75/11 متری روسیوزن شاخه 75/11متری (kg) سایز ناودانی (cm)
37  6.5 (6متری)
83 8
103 10
123 12
150 14
170 16
215 18
220 20
260 22
   
 
اطلاعات وزنی فوق از سایت آهن اصفهان برداشت شده است.
 
 
بالا